Εγκύκλιος 828/176465

Εγκύκλιος 828/176465


της 6ης Ιουνίου 2023

Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Εγκύκλιος 828/176465

Υγειονομική διάταξη Υ1β-2000-95