Κανονισμός ΕΕ 2016-429

31.3.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/1


Κανονισμός ΕΕ 2016/429 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Μαρτίου 2016

σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)

Κανονισμός ΕΕ 2016-429

Κανονισμός ΕΕ 2016-429